FORSKNING OG UTVIKLING

I tråd med Fondenes prioritering av støtte til den sårbare del av befolkningen, barn med spesielle behov, og omsorg for eldre, gis støtte til enkelte forskningsprosjekter som kan bidra til en bedre utvikling innen disse feltene. 
Det gis også noe støtte til forskning innen klima, helse og miljø.

G.C. RIEBERS KLIMAINSTITUTT  
VED NANSEN SENTER FOR MILJØ OG FJERNMÅLING

I 2011 bevilget Fondene midler til et doktorgradsprosjekt, øremerket forskning på luftkvalitet i Bergen.
En finskala atmosfæremodell er utviklet og anvendt i det 3-årige forskningsprosjektet som har fått mye positiv oppmerksomhet. Modellen vil kunne gi verdifulle svar på effekten av ulike tiltak som kan settes i verk for å bedre luftkvaliteten rundt om i landet.
I prosjektperioden har modellen vært testet i Bergensområdet.  Meteorologiske forhold innerst i Bergensdalen er avgjørende for om vi får høy luftforurensning, og hvor stor effekten er i forskjellige deler av byen. Modellresultatene og bakkgrunnsanalysen av de meteorologiske forholdene vil bidra til å gi politikere og myndigheter et bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere effektene av, og prioritere tiltakene for å begrense luftforurensningen.  Et eksempel kan være å finne svar på om effekten er størst ved å flytte skip fra Vågen, begrense vedfyring eller få ned trafikken på Danmarks plass.
Doktorgradsprosjektet skal presenteres våren 2016.

SENTER FOR ALDERS- OG SYKEHJEMSMEDISIN (SEFAS)
VED UNIVERSITETET I BERGEN  

Siden SEFAS ble etablert i 2012 med støtte fra Fondene, har senteret hatt en eventyrlig utvikling.  Senterets hovedfokus er forskning, undervisning og implementering – basert på nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Et uttalt mål er bedre omsorg for eldre, ved utvidet kunnskap spesielt innen smerte, depresjon, demens, medisinering og hjemmedød.
10 forskningsprosjekter er knyttet til senteret, som skal bidra til at samfunnet blir bedre rustet til å løse fremtidige utfordringer innen eldreomsorg, både innenfor alders- og sykehjemsmedisin og i den kommunale hjemmetjenesten. 

SEFAS er tilknyttet forskningsgruppen for allmennmedisin ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

BIOBANK PÅ REVMATOLOGEN 

Vestnorsk Forskningsbiobank for revmatologiske sykdommer ble etablert ved Haukeland Universitetssykehus i 2014, med støtte fra Johanne Marie Rieber Martens Allmennyttige Fond.
Målet er å studere årsaksforhold, genetiske faktorer og immunsystem, en viten som vil bidra til bedre og mer effektiv behandling av slike lidelser.
Fondene følger Biobankens forskning og gir fortsatt støtte til dette viktige arbeidet.