Stiftelsen Helgeseter

Fondene har fulgt Stiftelsen Helgeseter helt siden starten i 1954, og gitt støtte både til nye bygg og aktiviteter for beboerne. Helgeseter ble da etablert som et helsepedagogisk hjem og skole for å gi et godt utviklingsmiljø til barn med spesielle behov, og som den gang ikke hadde et fullgodt tilbud fra det offentlige.

Som en naturlig følge av samfunnets utvikling og endrede behov, videreutvikles området Helgeseter etter hvert som en liten landsby, basert på 3 brobyggende enheter. I tillegg til den tradisjonelle Helgeseter, ble nye Eplekarten Steinerbarnehage bygget i 2014, og nå planlegges Helgeseter Seniorboliger som skal tilrettelegges for eldre, aktive mennesker som ønsker å bo lengst mulig i eget hjem. De tre områdene som følger livets gang, vil nyte godt av hverandre, men være etablert som egne driftsenheter. Gårdsdriften, med bl.a. kyr, hester, griser, sauer og høns vil være viktig for et samlende fellesskap.

Verkstedshuset

Bygging av nytt verkstedsbygg går etter planen, og vil stå ferdig i løpet av 2016. Det nye huset vil gi plass for diverse aktiviteter som snekkerverksted, lys- og tovingsverksted etc., og vil benyttes av alle de 30 beboerne på Helgeseter samt 8-10 dagbrukere.

Veksthuset

Sentralt i konseptet rundt Helgeseter, har vært menneskers omgang og kontakt med dyr. Fondene har gitt støtte til bygging av et felles husSentralt i konseptet rundt Helgeseter, har vært menneskers omgang og kontakt med dyr. Fondene har gitt støtte til bygging av et felles hus for alle brukerne av Helgeseter-landsbyen. Huset skal være et veksthus for planter, som en videreutvikling av jordbruksaktivitetene på området.

Eplekarten steinerbarnehage

I tilknytning til Eplekarten Steinerbarnehage har Fondene bidratt til bygging av GAPAHUK/GRINDALØER

Helgesenter seniorsenter - botilbud for de "nye" seniorene

Planarbeidet for å etablere et seniorsenter på Helgeseter fortsetter. Senteret baseres på en ny måte å tenke pensjonstilværelse og eldreomsorg på, der man skal utnytte de gode ressursene svært mange pensjonister besitter i et kollektivt og sosialt bofellesskap.

Med bakgrunn i den demografiske utviklingen med økt levetid, aktive eldre og tidlig pensjonsalder, er det blitt behov for en ny type boform, som innebærer positiv aktivitet og fellesskap, og der beboerne kan bidra med sin kunnskap, erfaring og virketrang. Samtidig er det ønskelig å tilrettelegge for at eldre kan bo lengst mulig i egen bolig, der kommunal assistanse kan tilknyttes når behovene melder seg. Med nærkontakt til beboerne på Helgeseter, barna i Eplekarten og gårdsdriften, legges det til rette for samarbeid om oppgaver tilpasset egne muligheter og ønsker, der alle tar ansvar og bidrar med det de er best til. Visjonen er en meningsfull og sosial alderdom som bidrar til samfunnet, samtidig som sosiale kostnader spares ved at mange vil kunne bo hjemme lenger. Detaljplanleggingen forventes ferdig høsten 2015, og målet er at de første 20-30 boligene skal stå ferdig om 2-3 år.