Styrets leder har ordet

På Skulpturen "Livet, Leiken og Draumane" av Arne Mæland står teksten:

"Hva er livet uten lek og drømmer? Vi håper at skulpturen vil inspirere til optimisme, fantasi og omsorg"

Ved et vendepunkt

GC Rieber Fondene har i mange år hatt økende inntekter, og det har vært mulig å bidra til mange gode allmennyttige formål. På grunn av ekstremt lave renter og oljepriser vil inntektene bli redusert i de nærmeste årene. Samtidig viser søknadsmassen at mange viktige formål mangler finansiering. Noen av GC Rieber Fondenes største satsingsområder vil dessuten ha behov for fortsatt langsiktig støtte. Alt dette fører til at fordeling av disponible midler til allmennyttige formål blir vanskeligere enn tidligere.

I Norge har oljeøkonomien ført til at offentlige tjenester er bygget kraftig ut. Der er nå tydelige signaler som indikerer at det kan bli nødvendig å foreta innstramminger både når det gjelder forbruk og investeringer. Dersom offentlig forvaltning ikke makter å opprettholde nødvendige tjenester til utsatte grupper, vil allmennyttige stiftelser i enda større utstrekning enn hittil bli anmodet om å bidra.

GC Rieber Fondene kan ikke alene løse store utfordringer i samfunnet, som fattigdom, klima, helse og eldreomsorg, men Fondene engasjerer seg likevel i tunge allmennyttige prosjekter. Styret vil fortsatt prioritere prosjekter med god oversikt og som er bærekraftige på lengre sikt.

Både nasjonalt og internasjonalt er filantropi av vesentlig betydning for samfunnsutviklingen. Styret i Fondene vil følge donatorenes ønsker om å bidra der hvor behovene er størst. Til tross for at sosiale støtteordninger er godt utbygd i Norge, er der fortsatt sårbare og svake grupper som har behov for støtte og oppfølging fra private. I de siste årene er ca 50 % av utdelingene fra GC Rieber Fondene gått til sosiale formål. Dette avviker fra utdelingene fra øvrige 3500 pengeutdelende stiftelser. I 2013 fordelte disse tilsammen ca. 3 milliarder kroner, hvorav nær 50% gikk til forskning og utdanning, og kun ca. 13 % til sosiale formål.

"Det er i motbakke det går oppover" G.C. Rieber