Tall fra regnskapene 2015


GC Rieber Fondene har som formål å yte støtte til allmennyttige sosiale og kulturelle formål samt forskning.

Ordinære inntekter er lavere enn fjoråret og det er tildelt ca. kr. 5 mill. mindre i 2015 enn i 2014.

Det er ingen vesentlige endringer i hovedsatsningsområdene som gjenspeiler styrets ønske om å konsentrere midlene på færre men større prosjekter. Fortsatt prioriteres musikkterapi,
eldreomsorg, unge musikkutøvere, kompetanseoppbygging gjennom læring og opplevelse, byfjellene – fjellene rundt Bergen, internasjonale prosjekter og klimautfordringene.

GC Rieber Fondene eier direkte og indirekte samlet 27 % av aksjene i GC Rieber AS. En betydelig del av verdiskapningen i konsernet blir således benyttet til allmennyttige formål.

I mai 2015 ble de tre fondene G.C. Rieber og hustru født Gysins Legat til Bergens Vel, P.G. Rieber og hustru født Martens Legat og GC Rieber AS Understøttelsesfond slått sammen til GC Rieber Fondet. Sammenslåingen har regnskapsmessig effekt fra 1. januar 2015.
Det var GC Rieber AS’ Understøttelsesfond som var den overtakende stiftelsen, og som skiftet navn.

Styret vil i 2016 videreføre arbeidet med Fondenes strategi med basis i de enkelte stiftelsenes vedtekter.

Nøkkeltall (hele tusen)

Kategori Underkategori isSum Beskrivelse 2015 2014

Resultat

Resultat Ordinære inntekter 17 926 21 814
Resultat Tildelinger -10 124 -15 053
Resultat Andre kostnader -1 570 -1 413
Resultat 1 Ordinært driftsoverskudd 6 232 5 348

Balanse

Balanse Urørlig egenkapital 85 840 85 840
Balanse Fri egenkapital 281 644 309 872
Balanse Ikke utbetalte bevilgninger 16 839 18 981
Balanse 1 Sum gjeld og egenkapital 384 323 414 693

Tildelinger siste 6 år

Tildelinger 2010 - 2015